43 (2009) – Poszukiwanie i budowanie tożsamości

Niniejszy tom poświęcamy pamięci Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko, która była zawsze żywo zainteresowana wszystkim, co się wiązało z Łużyczanami i Łużycami.

Oto krótki zarys Jej sylwetki naukowej. Ewa Rzetelska-Feleszko (1932–2009) stopień magistra uzyskała w r. 1955 na Uniwersytecie Jagiellońskim, stopień doktora – w r. 1971 w Instytucie Słowianoznawstwa PAN, doktora habilitowanego zaś w r. 1978 na Uniwersytecie Łódzkim; kolejno tytuł profesora nadzwyczajnego w r. 1988, a profesora zwyczajnego w r. 1991. W latach 1972-2004 kierowała Pracownią Onomastyczną IS PAN, w latach 1990-1996 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Slawistyki PAN. Była ekspertem i recenzentem w komisjach (m.in. KUNMiOF), recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i do tytułu profesora. Brała udział (z referatami) w ponad 30 kongresach i konferencjach międzynarodowych, ponadto w wielu konferencjach krajowych.

Była autorką ponad 380 publikacji, w tym 7 książek własnych, 8 książek we współautorstwie w 50% oraz współautorką (w 15-20%) w 11 pozycjach książkowych. Była autorką koncepcji i redaktorem naukowym dwóch syntez onomastycznych: Polskie nazwy własne. Encyklopedia (1998) i Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, t. I i II (2002, 2003), a także redaktorem kilku książek. Należała do wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. W polskich pełniła wiele najgodniejszych funkcji: przewodniczącej, członka prezydium i inne.

Prowadziła badania naukowe: z dialektologii, onomastyki i historii języka polskiego i języków zachodniosłowiańskich, w tym zwłaszcza łużyckiego, kaszubszczyzny, dialektów pomorskich. W kręgu Jej zainteresowań były też wielokierunkowe badania onomastyczne dotyczące różnych kategorii nazewniczych i różnej problematyki: teoretycznej, strukturalnej, kulturowej. Zajmowała się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych. Była autorką przewodników językoznawczych: polonistycznego i slawistycznego.

W „Zeszytach Łużyckich” 37-38/2004 (s. 120-125) opublikowaliśmy wywiad z Ewą Rzetelską-Feleszko o początkach Jej zainteresowań sorabistycznych. Jej bibliografię sorabistyczną opublikujemy w jednym z kolejnych tomów naszego czasopisma. W dziale Kronika (por. niżej, na s. 219-226) zamieszczamy wspomnienie Heleny Krasowskiej, Bukowiński rozdział naukowy Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko.


Notice: Trying to get property of non-object in /mnt/webhosting/sites/zeszytyluzyckie/produkcja/wp-content/themes/pismo/single-tom.php on line 22

Notice: Trying to get property of non-object in /mnt/webhosting/sites/zeszytyluzyckie/produkcja/wp-content/themes/pismo/single-tom.php on line 22