Informacje dla autorów

Redakcja „Zeszytów Łużyckich” zaprasza Autorów do nadsyłania artykułów naukowych, popularnonaukowych oraz prac przekładowych związanych z szeroko pojmowaną tematyką sorabistyczną oraz badaniami nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie niżej opisanych zasad.
Prosimy o zgłaszanie wyłącznie prac oryginalnych, wcześniej niepublikowanych w terminie do końca listopada roku poprzedzającego ewentualną publikację. Warunkiem wydrukowania tekstu jest uzyskanie pozytywnej oceny recenzentów. Zasady kwalifikowania prac do druku są opisane w zakładce: Procedura recenzowania.

Oświadczenia o oryginalności autorskiej tekstów

W związku z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja zobowiązuje Autorów do składania oświadczeń o oryginalności autorskiej tekstów oraz do przestrzegania poniższych zasad:

 1. Autor jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania artykułu. Takie postępowanie ma celu uniknięcie sytuacji określanej jako ghostwriting, czyli ukrywanie udziału w powstaniu artykułu osób innych niż oficjalnie figurujące w nagłówku tekstu. Należy więc podawać wszystkich współautorów artykułu ich afiliacje oraz wyraźnie zaznaczyć, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji. Jeśli w grę wchodzi pomoc osób trzecich lub instytucji, należy je podać w przypisie.
 2. Innym sprzecznym z naukową rzetelnością zjawiskiem może być podawanie jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację (tzw. guest authorship). Autor jest zobowiązany do podania informacji tylko o rzeczywistych twórcach tekstu.
 3. Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać tę informację wraz z numerem grantu w przypisie.

Odpowiedzialność za zgodne z prawdą podanie informacji, o których mowa w pkt. 1)-3) spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji.

Zasady przygotowania tekstu

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowaniu tekstu:

 1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 ss. znormalizowanego wydruku komputerowego (format A4, 30 wierszy na stronie, około 60 miejsc znakowych w wierszu, margines z lewej strony – 3,5 cm, zapisanego w formacie .doc, .docx lub .rtf).
 2. Czcionka: Times New Roman, 12, interlinia – 1,5, cały tekst z wyjątkiem tytułu – wyjustowany. W wypadku użycia znaków specjalnych (np. fonetycznych oraz fontów niełacińskich) prosimy o ich osadzenie w tekście (menu Narzędzia > Opcje > karta Zapisywanie > pole wyboru Osadzanie czcionek True Type) oraz dołączenie wersji artykułu w formacie PDF.
 3. Prosimy o umieszczenie na początku artykułu (po tytule) mniejszą czcionką (Times New Roman, 10) słów kluczowych (do pięciu wyrazów) w języku polskim i angielskim.
 4. Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu (w tym samym pliku na końcu) streszczenia (do 10 wierszy) w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tłumaczeniem tytułu).
 5. Prosimy o podanie w lewym rogu imienia i nazwiska Autora oraz w nawiasie miejscowości (czcionka Times New Roman, 12, pogrubiona).
 6. Na końcu artykułu prosimy umieścić datę przesłania tekstu redakcji.
 7. Wyśrodkowany tytuł całości zapisujemy pogrubioną czcionką Times New Roman 14, a wyrównane do lewego marginesu nienumerowane śródtytuły czcionką pogrubioną Times New Roman, 12.
 8. Jeśli w treści artykułu pojawiają się tytuły czasopism, podajemy je w cudzysłowie.
 9. Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto tytuły artykułów, książek i ich części (rozdziałów), a także zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski.
 10. Krótsze cytaty wyróżniamy cudzysłowem, dłuższe zaś wyodrębniamy blokowo i zapisujemy czcionką Times New Roman, 11, interlinia – 1.
 11.  Znaczenia wyrazów omawianych podajemy w cudzysłowach definicyjnych: ‘ ’.
 12. Stosujemy dwa typy przypisów:
  • a. bibliograficzne – umieszczane w tekście w nawiasach zwykłych wg schematu: nazwisko autora, rok wydania pracy oraz numer strony wg schematu: (Strawson 1967: 37)
  •  b. polemiczne czy wyjaśniające – przypisy dolne.
 13. Bibliografię obcojęzyczną podajemy w zapisie oryginalnym (bez transkrypcji).
 14. W zapisie bibliografii prosimy o stosowanie zasad APA (American Psychological Assotiation) zgodnie z poniższym schematem:
  • Monografia:
    Karaś, H. (2012). Polska leksykografia gwarowa. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.
  • Praca zbiorowa lub słownik pod czyjąś redakcją:
    Sarnowska-Giefing, I., Graf, M. (red.). (2010). Miasto w perspektywie onomastyki i historii, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
  • Artykuł w czasopiśmie:
    Bednarczuk, L. (1999). Litewsko-słowiańskie pogranicze językowe w pierwszej połowie XX wieku w świetle badań Olgierda Chomińskiego, Acta Baltico-Slavica, 24, 95-105.

   (Jeśli artykuł posiada numer DOI należy go podać po ostatniej kropce w postaci zapisu: DOI: xxxxxx)

  • Rozdział w monografii:
    Popowska-Taborska, H. (1999). Językowe wykładniki opozycji swoi – obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamości. W: J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata (61-68). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
  • Artykuł z czasopisma elektronicznego:
    Śledziński, D. (2013, styczeń). Normalizacja tekstów w języku polskim – aspekty lingwistyczne, Kwartalnik Językoznawczy, 13, 1-22. (http://www.kwartjez.amu.edu.pl/teksty/tek­sty2013_1_13/Sle­dzinski_edi­tion.pdf; data dostępu: 25.05.2015).
  • Elektroniczna wersja książki drukowanej:
    Skowronek, K. (2001). Współczesne nazwisko polskie: studium statystyczno-kognitywne (http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=2593&from=FBC; data dostępu: 25.05.2015).
 15. Zakresy liczbowe (np. stron, lat itp.) podajemy wg wzoru: 75-90 (bez odstępów z dywizem) jednolicie w całym tekście i bibliografii.
 16. Przy dwóch autorach (redaktorach) podajemy oba nazwiska (np. Awdiejew i Habrajska 2006), przy trzech autorach lub większej ich liczbie stosujemy skrót „i in.” (np. Dubisz i in. 1991).
 17. Skróty wykorzystane w artykule prosimy podać przed bibliografią.
 18. Prosimy o dostarczenie prac pocztą elektroniczną. E-mail: zeszyty.luzyckie.polon@uw.edu.pl.
 19. Wszystkich Autorów prosimy o podanie tytułu naukowego lub zawodowego, nazwy i adresu reprezentowanego ośrodka naukowego, adresu prywatnego, numeru telefonu i e-maila na odrębnej stronie, dołączonej do artykułu.
 20. Prosimy o dołączenie do artykułu krótkiej notki biograficznej, w której zostaną uwzględnione informacje o zainteresowaniach naukowych Autora.
 21. Wykorzystane w artykule zdjęcia prosimy dołączać również jako oddzielne pliki w formacie jpg, tif, bmp w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Prosimy o każdorazowe wskazanie źródła (autora) fotografii i innych elementów wykorzystanych w artykule.
 22. Teksty będą poddawane dalszej procedurze recenzenckiej i wydawniczej tylko w wypadku uwzględnienia wszystkich powyższych zasad.
 23. Korektę autorską prosimy wykonywać na plikach PDF z użyciem programu do edycji tych plików (np. Adobe Reader X i nast.).
Do pobrania
Form
Formularz