Procedura recenzowania

  1. Przesłane na adres „Zeszytów Łużyckich” teksty są wstępnie oceniane przez redakcję (w razie potrzeby w porozumieniu z członkami Rady Naukowej).

  2. Tekst przygotowany niezgodnie z zasadami redakcyjnymi stosowanymi w „Zeszytach Łużyckich” redakcja zwraca Autorowi z prośbą o naniesienie poprawek i uzupełnień.

  3. Wstępnie zaakceptowane teksty przekazywane są do oceny dwu recenzentom zewnętrznym, afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta Autora artykułu. W przypadku tekstów w językach obcych recenzentami są osoby afiliowane na obszarze danego języka lub specjalizujące się w problematyce związanej z danym obszarem językowym.

  4. Recenzje mają postać pisemną, zawierają uzasadnione, jednoznaczne i wiążące dla Redakcji konstatacje co do przyjęcia do druku lub odrzucenia nadesłanego tekstu (według zamieszczonego na stronie formularza). W wypadku ocen sprzecznych redakcja może powołać trzeciego recenzenta (którego opinia będzie rozstrzygająca) lub zadecydować o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do druku po dyskusji i głosowaniu w gronie członków komitetu redakcyjnego.

  5. W procedurze recenzowania zachowana jest zasada anonimowości autora i recenzenta. Lista recenzentów współpracujących z pismem jest zamieszczona na stronie internetowej „Zeszytów Łużyckich” i na stronie redakcyjnej tomu.

  6. Redakcja informuje Autora o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu i udostępnia recenzje, prosząc o ustosunkowanie się do nich i o ewentualne poprawki i uzupełnienia. Decyzja o nieprzyjęciu tekstu jest ostateczna.