42 (2008) – Europejskie mniejszości etniczne. Łużyczanie jako mniejszość wzorcowa, część II

Dzień Jubileuszu Siedemdziesięciopięciolecia Profesora Rafała Leszczyńskiego to 13 lipca 2008 roku. Z okazji Urodzin składamy Jubilatowi życzenia długich lat w zdrowiu i pomyślności oraz trwania w dotychczasowej pasji naukowej i poświęcamy mu niniejszy, 42. tom „Zeszytów Łużyckich”.

Bibliografia Profesora zawiera blisko dziewięćdziesiąt prac sorabistycznych, głównie z dziedziny historii literatury i języka. Jubilat ma też istotny wkład w opracowaniu syntetycznego ujęcia historii Łużyczan, przeznaczonego dla Polaków. Jest autorem kilku słowników – dla początkujących i zaawansowanych sorabistów oraz osób zainteresowanych Łużycami. Znaczna część wspomnianych publikacji jest poświęcona kontaktom łużycko-polskim. Dzieła Rafała Leszczyńskiego są metodologicznie i faktograficznie doskonale opracowane i prezentują oryginalne spojrzenie na badane zagadnienia. Sorabistyczny dorobek Rafała Leszczyńskiego jest bardzo wysoko ceniony przez Łużyczan. Jubilat został dwukrotnie uhonorowany Nagrodą Domowiny „Myto Domowiny”1 (jesienią 2007 roku i przed dwudziestu laty) – najważniejszą nagrodą dla osób zasłużonych dla kultury łużyckiej.

W niniejszym tomie sylwetkę Profesora przybliża wywiad, przeprowadzony z Nim przez Elżbietę Wrocławską, oraz Jego autorstwa tekst retrospekcyjny Wspomnienie o początkach moich zainteresowań i fascynacji łużyckich. Artykuły opublikowane w tym tomie to opracowania przygotowane przez osoby uczestniczące w części kulturologicznej międzynarodowej konferencji (zorganizowanej w Warszawie w 2007 roku) „Europejskie mniejszości etniczne. Łużyczanie jako mniejszość wzorcowa”. Część pierwsza, w przewadze językoznawcza, opracowań uczestników tej konferencji została opublikowana w „Zeszytach Łużyckich” 41 (2007). Tam też opublikowano dyskusję na temat „wzorcowości mniejszości łużyckiej” (por. artykuły Elżbiety Wrocławskiej, Nicole Dołowy i Ewy Siatkowskiej, „Zeszyty Łużyckie” łącznie s. 22-59). Część kulturologiczna konferencji była poświęcona Profesorowi Rafałowi Leszczyńskiemu, tak jak niniejszy tom. Przedstawiamy w nim tematy bliskie zainteresowaniom Jubilata. Prace z dziedziny pedagogiki i glottodydaktyki (Ludmili Budarjowej i Jany Šołćiny), teorii kultury (Elki Tschernokoshewej), teorii i historii literatury (Tomasza Derlatki, Ewy Teodorowicz-Hellman, Ewy Szperlik, Dietricha Scholzego-Šołty), recepcji literatury (Alfreda Měškanka, Grzegorza Pisarskiego), historii (Wernera Měškanka, Piotra Pałysa), historii języka dolnołużyckiego (Doris Teichmann), leksykografii górnołużycko-polskiej (Olgi Albul i Nadii Lobur), łużyckiemu Ludowemu Wydawnictwu Domowina (Marki Maćijowej), polskim towarzystwom prołużyckim (Marty Swobody).

Mamy nadzieję, że łączny (zamieszczony w obu tomach „Zeszytów Łużyckich” – 41. i 42.) plon konferencji stanowi zarówno wyczerpującą diagnozę kondycji językowo-kulturowej Łużyc, Łużyczan i ich przyjaciół, jak też szeroką panoramę stanu obecnych badań sorabistycznych.


1 Domowina jest organizacją nadrzędną nad wszystkimi łużyckimi organizacjami kulturalnymi i społecznymi.


Spis treści
 • Od Redakcji
 • Jak można być sorabistą bez sorabistyki? Rozmowa z Profesorem Rafałem Leszczyńskim z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin
 • Rafał Leszczyński Wspomnienie o początkach moich zainteresowań i fascynacji łużyckich
 • Ewa Siatkowska Wspomnienie o dr. Měrćinie Völkelu (1934-2007)
 • Nekrolog Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko
 • Ludmiła Budarjowa, Jana Šołćina Nauka oraz nauczanie języka serbołużyckiego – ewaluacja koncepcji „Witaj” i „2plus”
 • Elka Tschernokoshewa, Hybrydologia: tezy i drogi w badaniach kulturologicznych
 • Tomasz Derlatka, Wo dwěmaj teoretiskimaj aspektomaj serbskeje literarneje kritiki
 • Ewa Teodorowicz-Hellman, Problem ojczyzny i tożsamości w twórczości Jurija Brězana w latach 1945-1976
 • Ewa Szperlik, Łużycka powieść socrealistyczna – próba określenia modelu
 • Dietrich Scholze-Šołta, Zmiany w prozie serbołużyckiej po roku 1989
 • Alfred Měškank, Recepcja literatury polskiej na Łużycach
 • Grzegorz Pisarski, „Stara korona” Pawła Kellera. Łużyce drugiej połowy XIX wieku widziane przez śląskiego pisarza
 • Kinga Kijo, Ludowość jako podstawowe źródło inspiracji w kulturze mniejszości narodowych na przykładzie twórczości Měrćina Nowaka-Njechorńskiego
 • Werner Měškank, Krótki zarys historii kolekcji muzealnych i Muzeum Łużyckiego w Chociebużu
 • Marka Maćijowa, Serbske ćišćane słowo w Ludowym nakładnistwje Domowina. K prašenjam mjeńšinoweho nakładnistwa w Němskej z wida praksy
 • Doris Teichmann, Trzy rękopiśmienne kancjonały dolnołużyckie z końca XVII wieku
 • Ol~ga Albul, Nad Lobur Neopubl kovani <Verhn~olui ~ko-pol~s~ki slovnik> na Aleksandra Zarembi: pogld movoznav 
 • Ludmiła Gajczewska, Jak (nie) tłumaczyć nazw łużyckich (materiał do dyskusji)
 • Piotr Pałys, Towarzystwa prołużyckie w krajach europejskich – w stulecie zorganizowanej działalności
 • Marta Swoboda, Współczesne towarzystwa polsko-łużyckie w Polsce
 • Janina Gesche, Recenzja: E. Teodorowicz-Hellman, „W drodze do »Krabata«. Richtung »Krabat«. Monografia twórczości Jurija Brězana do roku 1975”
 • Zdzisław Kłos, Tomasza Derlatki rzecz o przestrzeni, dziele narracyjnym i prozie serbołużyckiej (zamiast recenzji)
 • Zdzisław Kłos, Między asymilacją a (prze)trwaniem: [rec.: Marcin Tujdowski, Asymilacja a tożsamość mniejszości narodowej. Przypadek Serbołużyczan, Poznań 2006, Instytut Zachodni, s. 67]
 • Piotr Pałys, X Dni Łużyckie (2–29 XII 2008) – japońska sorabistyka i poezja serbołużycka
 • Wiesław Pyżewicz, Recenzja: „Człowiek pogranicza polsko-niemieckiego”, red. nauk. W. Hładkiewicz, T. Jaworski, Zielonogórskie Studia Łużyckie, t. 5, Zielona Góra 2007
 • Apel do wydawców