47 (2013) – Etymologia i kultura

Niniejszy tom „Zeszytów Łużyckich” poświęcamy Profesorowi Hincowi Schuster-Šewcowi, wybitnemu slawiście i sorabiście. W roku 2012 Profesor ukończył 85 lat, a w bieżącym, 2013 roku, mija sześćdziesiąt lat od ukończenia przez Profesora studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim i tym samym będzie to sześćdziesięciolecie pracy naukowej oraz piętnastolecie od przyznania Mu tytułu doktora honoris causa tegoż uniwersytetu. Uroczystość nadania wspomnianego tytułu odbyła się podczas Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Krakowie, w 1998 roku. Profesor Hinc Šewc / Hinz Schuster-Šewc był wieloletnim dyrektorem Instytutu Sorabistyki Uniwersytetu w Lipsku. Jest autorem ponad 400 publikacji z różnych dziedzin językoznawstwa slawistycznego. Najważniejszym dziełem Profesora jest wydany w pięciu tomach słownik etymologiczny łużycczyzny (Heinz Schuster-Šewc, Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, Bautzen 1978-1996, http://www.domowina-verlag.de/de/autoren/65-schuster-sewc-heinz). W 2000 roku ukazał się wybór prac Profesora: Heinz Schuster-Šewc, Das Sorbische im slawischen Kontext, Ausgewählte Studien, Spisy Serbskeho instituta 24, Domowina-Verlag, Budyšin/Bautzen. W tomie tym zarysowane są główne nurty zainteresowań naukowych, zamieszczono tam też bibliografię Jubilata.

Hinc Schuster-Šewc, urodzony i wychowany w środowisku wiejskim, należy do pokolenia Łużyczan, które wyniosło język górnołużycki z domu. Dorosłe życie po tym, jak w wieku 18 lat wybrał zawód nauczyciela, naznaczone było systematyczną pracą, najpierw związaną z doskonaleniem się w zawodzie nauczycielskim, rozszerzaniem kompetencji w znajomości łużycczyzny, zainteresowań językami rosyjskim i czeskim, następnie studiami slawistycznymi. Należał wówczas do grupy nowo wykształconych łużyckich nauczycieli, których organizacja „Domowina” w 1948 roku wytypowała na studia w Polsce1 . Początkowo przybył na rok studiów przygotowawczych we Wrocławiu, następnie Hinc Šewc kontynuował studia rusycystyczne w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też, obok poznania języka polskiego i kultury polskiej, miał niezwykłą w czasach, w których studiował, okazję do kształcenia się w zakresie sorabistyki. W „Serbskej Protyce”, tradycyjnym kalendarzu łużyckim za lata 2012 i 2013, Hinc Schuster-Šewc opublikował obszerne wspomnienia ze studiów w Polsce. Są one ciekawą ilustracją Polski powojennej widzianej oczami młodych Łużyczan, a także przeżywania atmosfery kontaktów z przyjaciółmi ze studiów, kulturą, pięknem przyrody przez samego Autora. Tekst opatrzony jest licznymi fotografiami z czasów studiów – i następnie z uroczystości nadania Profesorowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się dnia 31 VIII 1998 roku w auli Collegium Maius2 . Poniżej opublikowaliśmy kilka fotografii z domowego archiwum prof. Tadeusza Lewaszkiewicza, które ukazują Profesora Šewca właśnie z tamtego i jednego z następnych pobytów w Krakowie. We wspomnieniach Profesor Šewc poświęcił spory akapit swoim krakowskim studiom sorabistycznym, napisał między innymi:

Studia w Krakowie przyniosły mi jeszcze jedną ważną korzyść. Biblioteka tamtejszego Seminarium Słowiańskiego posiadała niemal kompletny dział łużycoznawczy, począwszy od Haupta-Smolera „Pjesnički hornych a delnych Łužiskich Serbow” aż po w Pradze, wzgl. Budziszynie wydane serie literatury „Dom a swět” i „Serbska ludowa knihownja”. Wszystkie te książki nie były osiągalne na Łużycach po wojnie. Krakowska Biblioteka Jagiellońska przetrwała wojnę bez większych strat. Posiadała też komplet czasopisma „Časopis Maćicy Serbskeje…”.

Profesor Šewc znalazł też liczne ważne dzieła językoznawcze, jak gramatyka dolnołużycka i wielki słownik Muki, monografię Ščerby o dialekcie mużakowskim, czy Pawoła Wirtha Beiträge zum sorbischen (wendischen) Sprachatlas. Sam autor wspomnień napisał:

W ten sposób miałem możliwość w ramach samodzielnych studiów zapoznać się z podstawami sorabistycznego językoznawstwa. Zajmowałem się tym, ile tylko czas mi na to pozwolił3 .

Polscy językoznawcy, nie tyko slawiści i sorabiści są wciąż niezmiennie dumni, że skorzystał Pan Profesor z okazji studiowania w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ad multos annos, Panie Profesorze!


 1. Por. Wučerjo prěnich lět. Antologia, oprac. J. Wowčer, Budyšin 1984.  

 2. „Zeszyty Łużyckie” (26/1999: 13-24) zamieściły relację z tej uroczystości, wraz z tekstami przemówień Rektora UJ Aleksandra Koja, laudatora Kazimierza Polańskiego i Doctora honoris causa Hinca Schuster-Šewca.  

 3. Zob. Hinc Šewc, Dopomnjenki serbskeho studenta na studij w Pólskej (1948-1953), cz. I, „Serbska Protyka” 2012: 133-137; cz. II, „Serbska Protyka” 2013: 145-151.  


Spis treści
 • Od Redakcji / From the Editors
 • Dietrich Scholze-Šołta (Budyšin / Bautzen), Moje relacje z profesorem Hincem Šewcem / On My Relations with Professor Hinc Šewc

Prace językoznawcze, cz. I / Linguistics, part I

 • Wolfgang Sperber (Leipzig), Gedankensplitter über Eigennamen (Namenänderungen und ihre Ursachen) / Some Remarks on Proper Names (Name Transformations and Their Causes)
 • Hanna Popowska-Taborska (Warszawa / Warsaw), Rozważania na marginesie starodolnołużyckiego njećopla ‘gorączka’ / The Old Lower Sorbian njećopla (‘fever’): Side Remarks
 • Светлана M. Толстая (Moskva / Moscow), Нижнелужицкая chódota: имя и персонаж / Lower Sorbian *chódota: Name and Character
 • Walter Wenzel (Leipzig), Die älteste Schicht niedersorbischer Personennamen in namengeographischer Sicht. Aus der Werkstatt des niedersorbischen Zunamenatlasses. Mit zwei Karten / The Oldest Stratum of Lower Sorbian Personal Names in Geographical Perspective. From the Works upon the General Lower Sorbian Atlas: Two Maps
 • Helmut Jenč (Budyšin / Bautzen), K stawiznam słowow ryćer a rjek w hornjoserbskej spisownej rěči staršeho časa (hač do 19. lětstotka) / From the History of the Words ryćer and rjek in the Language of Upper Sorbian Writings (Before the 19th Century)
 • Jadwiga Zieniukowa (Warszawa / Warsaw), Z badań nad językiem tekstów religijnych Dolnołużyczan / From the Studies on the Language of Religious Texts of Lower Sorbs

Prace językoznawcze, cz. II / Linguistics, part II

 • Ewa Siatkowska (Warszawa / Warsaw), Ekwiwalenty czeskie i górnołużyckie polskich leksemów zabawa i gra / Czech and Upper Sorbian Equivalents of the Polish Lexemes zabawa – gra/hra
 • Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań / Poznan), Anglicyzmy leksykalne w nagłówkach „Serbskich Nowin” /  Lexical Anglicisms in the “Serbske Nowiny” Headlines
 • Anja Pohončowa (Budyšin / Bautzen), Hornjoserbska słowotwórba – staw slědźenja a perspektiwy / Upper Sorbian Word Formation – the State of Research and Its Perspectives
 • Małgorzata Milewska-Stawiany (Gdańsk / Gdansk), Deminutywa z formantami obocznymi we współczesnym języku górnołużyckim / Diminutives with Alternating Formants in Present-day Upper Sorbian
 • Jana Šołćina (Budziszyn, Lipsk / Bautzen, Leipzig), Poradnictwo językowe w mediach łużyckich jako strategia popularyzowania normy języka górnołużyckiego / Linguistic Counseling in Sorbian Media as Strategy for Norm Popularization in the Upper Sorbian Language

Prace kulturoznawcze / Cultural Studies

 • Nicole Dołowy-Rybińska (Warszawa / Warsaw), Między tradycją a nowoczesnością: dylematy młodych Górnołużyczan / Between Tradition and Modernity: Dilemmas Faced by the Upper Sorbian Youth
 • Małgorzata Mieczkowska (Szczecin), „Serbske Nowiny” jako media lokalne / “Serbske Nowiny” as Local Media
 • Daniel Kalinowski (Słupsk / Slupsk), Franciszka Fenikowskiego i Leszka Golińskiego wyprawa na Łużyce / Franciszek Fenikowski and Leszek Goliński: a Journey to Lusatia

Forum literackie / Literary Forum

 • Beno Budar (Budziszyn / Bautzen), Odnalazłem swojego ojca (historia prawdziwa). Z górnołużyckiego przetłumaczyła Ewa Siatkowska / Finding My Father (a True Story)

Recenzje i omówienia /Reviews & Discussions

 • Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań / Poznan), Recenzja / Review: Richard Bígl, Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování, Acta Universitatis Carolinae. Philologica: Monographia CLXVII, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2013, 137 s.
 • Rafał Leszczyński (Łódź / Lodz), Wśród książek... / Among Books...
 • Zdzisław Kłos (Warszawa / Warsaw), Kito Lorenc – mistrz dwujęzyczności / Kito Lorenc – the Bilingual Maestro / Recenzja / Review: Kito Lorenc, Im Filter der Gedichts. Essays, Gespräche, Notate. Přez křidu basnje. Eseje, rozmołwy, nastawki, Bautzen/Budyšin 2013, Domowina-Verlag, 340 s.

Kronika / Chronicle

 • Piotr Pałys (Opole), XV Dni Łużyckie / The 15th Sorbian Days Celebration

Notki o autorach / About the Authors

Streszczenia / Summaries