34 (2002) – Tym razem Dolne Łużyce

Oddajemy w ręce Czytelników już XXXIV numer ,,Zeszytów Łużyckich”. Jak wskazuje tytuł – poświęcony jest on problematyce związanej z Łużycami Dolnymi.

Prezentowane przez nas materiały w większości poświęcone są dolnołużyckiemu językowi literackiemu. Ze względu na wagę podejmowanej problematyki należy wśród nich wyróżnić artykuły omawiające sytuację językową na Dolnych Łużycach, tzn. aktualny stan i perspektywy rozwoju dolnołużycczyzny oraz niektóre aspekty łużyckiej polityki językowej po ostatniej wojnie, a także po zjednoczeniu Niemiec. Zwracamy tu szczególnie uwagę Czytelników na artykuł G. SpiessaAktualny stan języka dolnołużyckiego i jego perspektywy. W bloku poświęconym językowi dużą grupę stanowią też teksty prezentujące osobliwości, zwłaszcza leksykalne, dolnołużyckiego języka literackiego.

W dziale Varia znajdziemy ciekawe informacje o historii i współczesności stolicy Dolnych Łużyc – Chociebużu. Są tu także wspomnienia z Łużyc z czasu ostatniej wojny oraz prezentacja sylwetki Fabiana Kaulfürsta, który chociaż pochodzi z rodziny niemieckiej, to mieszkając na łużyckiej ziemi całym sercem czuje się Łużyczaninem, a swą przyszłość i dorosłe życie pragnie poświęcić kulturze łużyckiej.

W Kąciku literackim prezentujemy poezję i prozę. Czytelnicy zwrócą niewątpliwie uwagę na ciekawy przekład z języka polskiego na dolnołużycki dwóch znanych wierszy Adama Mickiewicza (Grób Potockiej i Nad wodą wielką i czystą). Autorem tłumaczenia jest Alfred Měškank. W drugiej części zamieszczamy przekłady z języka dolnołużyckiego – są to fragmenty prozy z tomu Źiw se njewospietujo. Antologija dolnoserbskeje proze.

W stosunkowo obszernym dziale recenzji proponujemy zwrócić uwagę między innymi na omówienie książki prof. Rafała Leszczyńskiego My i oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łużyczanoraz na prezentację obszernej pracy H. Jenča, poświęconej rozwojowi leksyki górnołużyckiego języka literackiego od XVIII do początków XX wieku. Ciekawe są także pozycje podejmujące problematykę poświęconą kościołowi i katolickiej społeczności łużyckiej (Czym dla Łużyczan w latach 1863-1939 był ,,Katolski Posoł”?, Kościół katolicki na Łużycach w XX wieku). Na zainteresowanie zasługuje prezentacja tomu Pytannja sorabistyky, będącego pokłosiem międzynarodowego seminarium sorabistycznego organizowanego przez Serbski Instytut w Budziszynie i Uniwersytet Lwowski. Tom zawiera materiały poruszające problemy i zagadnienia dotyczące językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii i kultury.

W niniejszym tomie obszerna jest Kronika. Znaleźć w niej można między innymi przegląd ważniejszych wydarzeń kulturalnych i naukowych na Łużycach i poza nimi, np. omówienie Drugich i Trzecich Dni Łużyckich w Opolu, powrót do wakacyjnego kursu języka i kultury łużyckiej w Budziszynie, sprawozdanie z wyjazdu koła naukowego slawistów na Łużyce, informację o sesjach sorabistycznych itd. Ilustracje, poza zdjęciami związanymi bezpośrednio z tekstem, to pejzaże Dolnych Łużyc lub fragmenty ludowego wesela. Powinny wprowadzić w nastrój tego regionu.

Zapraszamy do lektury.Spis treści

Pożegnania i wspomnienia

 • Ewa Siatkowska, Do widzenia, Marteczko
 • Tomasz Kowalczyk, Wspomnienie dr. Zdeňka Bohácza

O języku

 • Günter Spiess, Aktualny stan języka dolnołużyckiego i jego perspektywy
 • Ewa Siatkowska, Podstawowe postulaty górno- i dolnołużyckiej polityki językowej
 • Piotr Szymeczko, Pytania o język i literaturę dolnołużycką
 • Rafał Leszczyński, W obronie literatury i współczesnego języka literackiego Dolnych Łużyc
 • Grzegorz Szpila, Mylące podobieństwa leksykalne między językiem dolnołużyckim a polskim
 • Anja Pohončowa, Leksykalne wpływy górnołużyckie na pisany język dolnołużycki
 • Grzegorz Szpila, Zjawisko metonimii w przysłowiach dolnołużyckich
 • Richard Bígl, Język Margity Heinrichowej

Varia

 • Agata Jabłońska, Chociebuż - historia, literatura, współczesność
 • Kinga Kijo, Są jeszcze na Łużycach tacy młodzi zapaleńcy
 • Bolesław Czajka, Wojenna przyjaźń przetrwała lata

Kącik literacki

Przekłady z języka polskiego na dolnołużycki

  • Adam Mickiewicz, Row Potockeje
  • Adam Mickiewicz, Nad wodu welikej cystej

Przekłady z języka dolnołużyckiego na polski

 • Beata Mičerlichowa, Rozorana ojczyzna
 • Měto Worak, Babcia Maja i jej słoneczko
 • Monika Słokowa, Okrągłe urodziny

Recenzje

 • Janusz Siatkowski, Dwieście lat rozwoju leksyki górnołużyckiej
 • Anna Hejduk, Wszystko, co najważniejsze o łużyckiej muzyce
 • Grzegorz Szpila, O nich i o nas
 • Józef Borzyszkowski, Kościół katolicki na Łużycach w XX wieku
 • Tomasz Kowalczyk, Czym dla Łużyczan w latach 1863-1939 był ,,Katolski Posoł''?
 • Piotr Pałys, Łużycka nadzieja na wolność
 • Marek Gawryluk, Zagadnienia sorabistyki
 • Artur Wiśniewski, Krajoznawcza książka o Wschodnich Łużycach
 • Grzegorz Pisarski, Lusatica w Encyklopedii Wrocławia
 • Anna Praszyńska, Problem łużycki na łamach ,,Polityki''

Kronika wydarzeń kulturalnych, naukowych i wydawniczych

 • Maria Elikowska-Winkler, Działalność integracyjna na pograniczu polsko-łużycko-niemieckim
 • Ewa Siatkowska, Wkład Polaków w łużyckie konferencje (2000-2001)
 • Rafał Leszczyński, Młody łódzki kompozytor nagrodzony w Chociebużu
 • Zbigniew Gajewski, Odsłonięcie pomnika św.św. Cyryla i Metodego na Łużycach
 • Anna Hejduk, Wakacyjny kurs języka i kultury łużyckiej w Budziszynie (17 VII - 4 VIII 2000 r.)
 • Aleksandra Branicka, Sylwia Choryło, Wyjazd koła naukowego slawistów na Łużyce
 • Polacy nadal protestują przeciw zamknięciu szkoły w Chrósćicach
 • Pamiętajmy o Łużycach
 • Józef Wójcicki, Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych wspiera utrzymanie łużyckich szkół
 • Měrćin Wirth, Łużycki superintendent czy pełnomocnik?
 • Mieczysław Wojecki, Wycieczka na Dolne Łużyce - nagrodą za pracę
 • Wiesław Pyżewicz, Z działalności zielonogórskich sorabistów
 • Ewa Siatkowska, Nowy przejaw aktywności działaczy Łużyc Wschodnich
 • Krzysztof R. Mazurski, Łużyce i ewangelicyzm
 • Anna Trybuch, Z obrad żarskiego sejmiku
 • Ludmiła Gajczewska, Andrzej Czermak, Sprawozdanie z działalności Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego w roku 2000
 • Agata Jabłońska, Osiągnięcie opolskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego
 • Piotr Pałys, Drugie Dni Łużyckie (Opole-Namysłów)
 • Piotr Pałys, Kolejny ,,łużycki'' listopad w Opolu