39/40 (2006) – Łużyczanie w europejskich kontekstach

Kolejny numer „Zeszytów Łużyckich”, wydany z pewnym opóźnieniem, spowodowanym głównie zmianami zasad finansowania naszego pisma, poświęcamy niedawnemu jubileuszowi seniorki polskiej sorabistyki, Pani Profesor Ewy Siatkowskiej. Do naszych najlepszych życzeń i wyrazów szacunku dołączyli się także sami Łużyczanie.

Rocznicowa okazja skłoniła nas też do przypomnienia postaci wielkiego badacza łużycczyzny, autora monumentalnego Słownika, Arnošta Muki. Smutną przyczyną powstania jednego z otwierających niniejszy zeszyt tekstów było też niedawne odejście wielkiego Łużyczanina i wielkiego przyjaciela Polaków – Jurija Brězana (artykuły Zdzisława Kłosa).

Zmienia się wszystko naokoło, zmieniają się realia, w jakich przychodzi nam pracować, ale mamy nadzieję, że każde nasze zrealizowane przedsięwzięcie sorabofilskie zostanie przyjęte przez czytelników z życzliwością i uwagą. Chcemy regularnie podnosić poziom merytoryczny naszego pisma. Mamy nadzieję, że uważny czytelnik stwierdzi i zaakceptuje pewne zmiany koncepcyjne. Odbiorcą publikowanych przez nas tekstów jest slawista bądź sorabista, dlatego odważniej zdecydowaliśmy się na przedstawianie rozpraw w szerszej gamie oryginalnych języków (novum jest tu język ukraiński).

Zawartość numeru jest, jak nam się wydaje, dość różnorodna i składa się (w podobnym układzie, jak w zeszycie poprzednim) z kilku części.

Część poświęcona rozprawom zawiera teksty z różnych dziedzin. Rozpoczynają ją wypowiedzi językoznawcze, najbliższe zainteresowaniom Jubilatki. Dwa obszerne artykuły (pióra Sonji Wölke i Anji Pohončowej) stanowią wyczerpujący raport i komentarz na temat najnowszych procesów zachodzących w obu językach łużyckich. Wszystkie języki słowiańskie, co stwierdzamy na każdym kroku, zostały objęte procesami globalizacyjnymi, lecz „większym” językom, objętym ochroną własnego państwa narodowego zapewne jest dużo łatwiej w sposób zorganizowany lub spontanicznie bronić się przed upodobnieniem do ogólnych wzorców. Dwujęzyczność słowiańsko-niemiecka, znacznie komplikująca działania obronne, jest okolicznością, której nie przeżywają już obecnie inne nasze języki.

Od dawna obiektem zainteresowania „Zeszytów” są problemy bycia w położeniu mniejszości etnicznej – prezentujemy tym razem teksty o zmieniającej się sytuacji Polaków na Bukowinie Karpackiej (artykuł Ewy Rzetelskiej-Feleszko) oraz Słowaków w Polsce (Heleny Krasowskiej).

Przedstawiamy metodologicznie interesującą (zazwyczaj na temat etymologii wypowiadają się językoznawcy diachroniści) rozprawę historyka, Wernera Měškanka na temat pochodzenia nazwy Chociebuża, dołączając do niej komentarz językoznawcy (Włodzimierza Pianki) i odpowiedź samego Autora – dyskusja ta przypomina sto lat trwające spory historyków i językoznawców dotyczące etymologii nazw własnych. Werner Měškank podnosi też kwestię nieudokumentowanej proweniencji ważnego elementu herbu Chociebuża – raka, która być może jest wyrazem związków w rodami rycerskimi w Polsce.

Elementem interdyscyplinarnym, historyczno-językoznawczym jest przypomnienie ciekawej, przerwanej przez wojnę, ukrytej w archiwach działalności sorabistycznej polskiego przedwojennego środowiska slawistycznego we Lwowie (Mychajło Kril’). Ten tekst także (jak przedstawiony wcześniej) spotkał się z repliką polemiczną jeszcze na stronach niniejszego numeru (pióra Rafała Leszczyńskiego).

Wśród rozpraw literaturoznawczych, tym razem skromniej niż zazwyczaj reprezentowanych, prezentujemy refleksje na temat niezwykle interesującej twórczości Jakuba Lorenca-Zalěskiego. O niezwykłym charakterze komentowanych tekstów czytelnik może przekonać się sam, czytając tłumaczone fragmenty prozy poetyckiej – Wyspa zapomnianych (w części Forum literackie, rozprawa i tłumaczenie – spod pióra Piotra Szymeczki).

W części historycznej Rozpraw wracamy w wypowiedziach Piotra Pałysa i Rafała Leszczyńskiego do wciąż żywego w świadomości Łużyczan i ich przyjaciół i rozważanego krytycznego momentu, gdy zaraz po zakończeniu II wojny światowej istniała szansa na pewne niezależne od woli władz państwa niemieckiego rozstrzygnięcia polityczne. Jednymi z aspektów tej sytuacji były relacje łużycko-radzieckie (Stalin) i łużycko-jugosłowiańskie (Tito). Niestety, po raz kolejny okazało się – widać to w artykule Piotra Pałysa – jak bardzo losy słabszych zależą od zmiennej woli silnych i (nie)zgody między nimi… Rafał Leszczyński podejmuje też bardzo trudny i bolesny aspekt w dziejach konspiracyjnej walki Polaków z hitlerowskimi najeźdźcami – nieuchronne przenikanie do polskich struktur konfidentów, co zawsze oznaczało aresztowania, a często śmierć patriotów. Konkretna kwestia, którą zdecydowaliśmy się podjąć, nie została rozstrzygnięta przez historyków, lecz jakkolwiek by była trudna i bolesna, z szacunku dla ofiar należy spróbować dotrzeć do prawdy.

Zamieszczamy też teksty o późniejszych jeszcze dziejach: gorzkie refleksje na temat radia łużyckiego i czasopisma „Pomogaj Bog” (Werner Měškank), zaś o najnowszych dziejach, bo właściwie można nazwać te wypowiedzi niemal aktualnościami, mówią raporty o aktywności środowiska opolskiego (Piotr Pałys) i zapiski życzliwego, acz wnikliwego i krytycznego obserwatora polskiej rzeczywistości, Fabiana Kaulfürsta, który prowadził w Warszawie lektorat języka górnołużyckiego.

Zgodnie z wieloletnią praktyką także i teraz zamieszczamy recenzje i omówienia publikacji sorabistycznych – tym razem Czytelnicy znajdą je w dwóch artykułach Elżbiety Wrocławskiej.

Obszerna, stanowiąca znaczą część objętości obecnego numeru część przekładowa przynosi translacje twórczości Adama Mickiewicza: na dolnołużycki całej (!) I Księgi (Gospodarstwo) Pana Tadeusza oraz górnołużycki Świtezianki – obie pióra Alfreda Měškanka. W ten właśnie sposób dobitnie poświadczamy zaangażowanie Łużyczan, wśród których znajomość polskich realiów, polskiej historii i polskiej kultury jest zadziwiająco wysoka, w obchody 150. rocznicy śmierci wielkiego polskiego poety. Wśród przekładów dolnołużyckich z literatury polskiej znajdą Czytelnicy także piękną, stanowiącą jeden z fundamentalnych dla polskiej literatury i języka Pieśń XXV Jana Kochanowskiego (Czego chcesz od nas, Panie…, Michał Machura). Publikujemy także tłumaczenia na język polski – wspomnianej Wyspy zapomnianych Zalěskiego (przeł. Piotr Szymeczko) i wiersz Benedikta Dyrlicha Jan Arnošt Smoler (przeł. Ludmiła Gajczewska).

Udało się nam też przygotować już w tym zeszycie bibliografię zawartości zeszytów XXX-XL wraz z indeksem nazwisk autorów i tłumaczy (Ignacy Doliński).

Mamy nadzieję, że proponowany w tym zeszycie zestaw tekstów będzie zajmującą i pożyteczną lekturą.


Spis treści

Tu spis

 • Od Redakcji . . . 7
 • Ewa Siatkowska, „De se ipso ad posteritatem”
 • Měrćin Völkel, Serbski postrow a dźak
 • Zdzisław Kłos, „Chwała ci, narodu łużyckiego wierny strażniku”
 • Zdzisław Kłos, Życie spełnione. Jurij Brězan (9 VI 1916 – 12 III 2006)

  Rozprawy

 • Sonja Wölke, Aktualne tendencje rozwojowe w górnołużyckim języku literackim
 • Anja Pohončowa, Nejnowše tendence we wuwiśu dolnoserbskeje pisneje rěcy
 • Ewa Rzetelska-Feleszko, Polska mniejszość na Bukowinie (pogranicze polsko-rumuńskie)
 • Helena Krasowska, Słowacja – historia, język, problemy mniejszości
 • Mihalo Kr l~, Malov doma stor nka pol~skoı¨ sorab stiki
 • Rafał Leszczyński, Glosy na marginesie artykułu „Malov doma stor nka pol~skoı¨ sorab stiki”
 • Werner Měškank, Cottbus – Chóśebuz – Osiedle, zamek, miasto targowe. Problem etymologii nazwy miasta
 • Werner Měškank, Aneks do artykułu „Cottbus / Chóśebuz. Osiedle, zamek, miasto targowe...”
 • Włodzimierz Pianka, Głos w dyskusji w sprawie etymologii Chociebuża
 • Werner Měškank, Moje stejišćo k recenziji knjeza Wł. Pianki
 • Ldmila Vasil~ va,  Luic~k serbi na stor nkah horvats~kogo qasopisu dobi  ll rizmu „Danica Ilirska” („Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska”) 
 • Rafał Leszczyński, Z wojennych kart
 • Piotr Pałys, Jugosławia wobec serbołużyckich dążeń wolnościowych w latach 1945-1948

  Kronika

 • Werner Měškank, 15 lat czasopisma „Pomogaj Bog”. 50 lat Radia Łużyckiego
 • Fabian Kaulfürst, Měsac we Waršawje
 • Piotr Pałys, Gorący listopad

  Recenzje i omówienia

 • Elżbieta Wrocławska, Nowe dane do dolnołużyckiej dialektologii historycznej
 • Elżbieta Wrocławska, Słownik dla studentów i miłośników Dolnych Łużyc

  Forum literackie

 • Barbara Leszczyńska, Twoja miłość 
 • Benedikt Dyrlich, Jan Arnošt Smoler (z górnołużyckiego tłumaczyła Ludmiła Gajczewska)
 • Piotr Szymeczko, Łużyczanin w poszukiwaniu swojej duszy. „Wyspa zapomnianych” Jakuba Lorenca-Zalěskiego 
 • Jakub Lorenc-Zalěski, Wyspa zapomnianych (fragmenty) (z górnołużyckiego tłumaczył Piotr Szymeczko) 
 • Jan Kochanowski, Co wót nas coš kněz luby? (Pieśń XXV. Czego chcesz od nas, Panie...) (na dolnołużycki tłumaczył Michał Machura) 
 • Adam Mickiewicz, Świtezianka (na górnołużycki tłumaczył Alfred Měškank) 
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. I (na dolnołużycki tłumaczył Alfred Měškank) 
 • Ignacy Doliński, Bibliografia zawartości numerów XXX-XL